Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

Jelen szállítási feltételek a Forschnit kft. (továbbiakban: Szállító) azon partnereivel (továbbiakban: Megrendelő) létesített kereskedelmi üzleti kapcsolatot szabályozzák, amelyekkel külön szerződés vagy megállapodás nincs érvényben.

2. Árak és ajánlatok

2.1 A Szállító nyomtatott vagy elektronikus árlistájában, weblapján megjelenő árak ÁFA és más adó (pl. jövedéki), valamint szállítási és más kezelési költségek nélkül értendőek. A Szállító fenntartja a jogot a kiadott árak megváltoztatására. Az így kiadott árak tájékoztató jellegűek, ajánlat alapját nem képzik.

2.2 A Szállító az írásban kiadott árajánlatokat vagy szerződéses árakat tartja magára nézve kötelezőnek, azok érvényességi idején belül.

3. Megrendelés

3.1 A Szállító az e-mailben érkező és a webshopon keresztűl leadott megrendelést, valamint a szállító telephelyén személyes megrendelést fogad el.

3.2 A Szállító fenntartja a jogot arra nézve, hogy a megrendelést visszautasítsa, illetve a fizetési feltételeket felülbírálja, abban az esetben, ha: tévedésből a termék ára irreálisan alacsony árrral jelenik meg a honlapon vagy bárminemű kétsége merül fel a Megrendelő fizetési képességével vagy készségével kapcsolatban. Ebben az esetben a Szállító semmilyen korábbi megállapodást nem tart érvényesnek (pl. szállítási szerződés, árajánlat, fizetési megállapodás) .FONTOS! hogy a PARADOX termékek csak nagykereskedelmi hálózaton keresztűl kerülnek értékesítésre, a kedvezményes árak csak engedélyezett regisztráció után, szakemberek valamint regisztrált törzsvásárlók számára elérhető.

3.3 A Szállító a megrendeléseket a várható szállítási határidő feltüntetésével írásban visszaigazolja. A visszaigazolás küldése e-mailben történik. A Szállító a visszaigazolás megérkezését, illetve a tudomásulvétel tényét nem ellenőrzi.

3.4 A megrendelés visszaigazoláson szereplő Szállítási határidő a beszállítók teljesítésére tekintettel módosulhat. A Szállító mindent elkövet, hogy a megrendeléseket a visszaigazolt határidőre teljesítse – figyelembe véve a 6.1-es pontban foglaltakat is -, de erre nézve kötbért vagy más anyagi felelőséget nem vállal. A Szállító fenntartja a jogot a határidő előtti, illetve részteljesítésre.

3.5 A Szállító abban az esetben tekint egy megrendelést és egy árajánlatot összetartozónak, ha a Megrendelő a megrendeléskor hivatkozik az árajánlat vagy megrendelés számára.

3.6 A Szállító megrendelés visszaigazolásán vagy a szállítási szerződésben kerül rögzítésre a kívánt szállítási módozat és ennek költsége. A szállítási költség alapértelmezetten minden esetben a Megrendelőt terheli, a csomag súlyától függő szállítási költséget számítunk fel. 100.000 Ft + ÁFA vételár felett a szállítás díjmentes.

4. A megrendelés teljesítése

4.1 A Szállító mindent elkövet a megrendelések minél hamarabbi, illetve határidőre történő teljesítése érdekében. Ezért fenntartja a jogot arra, hogy egy többtételes megrendelést akár több részletben szállítva és számlázva teljesítsen.

4.2 Szállító a megrendelt árut főszabály szerint a Szállító telephelyén köteles átadni. Kiszállítási igény esetén az irányadó cím a Megrendelő székhelye, vagy az a helyszín, melyről a Megrendelő a Szállítót előzetesen tájékoztatta.

Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, a Szállító az árut a saját telephelyén adja át a Megrendelő részére. Ebben az esetben a mennyiségi és minőségi megvizsgálás helye is a Szállító telephelye. Az áru átadása után a Megrendelő felelőssége a megfelelő szállítási/tárolási körülmények biztosítása.

4.3 Minden más esetben a Szállító joga meghatározni a szállítási módot. A szállított áru átvételét követően a Megrendelő a mennyiségi ellenőrzést és a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az áru átvételtől számított 3 napon belül elvégezni, ezen határidőt követően a megrendelt áru vonatkozásában a Megrendelő kifogással nem élhet.

Amennyiben a Megrendelő az átvételkor minőségi vagy mennyiségi hibát észlelt, úgy köteles arról jegyzőkönyvet felvenni, a hibát a Szállítóval a jegyzőkönyv megküldésével – a fentiekben rögzített határidőn belül – közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

a vizsgálat időpontját,
a vizsgálatot végző személy nevét,
a megállapított mennyiségi vagy minőségi hibát,
a szállítólevél vagy számla számát és dátumát,
a fuvarlevél számát,
a Megrendelőnek a Szállítóval szembeni igényét.

4.4 A Szállító nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges károkért.

4.5 Amennyiben Megrendelő a leszállított áru átvételét alaptalanul tagadja meg köteles a Szállító teljes kárát és költségét megfizetni.

A Szállító nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek Szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

A Szállító saját maga által megbízott szállító céggel küldi a csomagot, amennyiben a Megrendelőnek ettől eltérő kérése van, úgy a szállítás felelőssége a Megrendelőre száll át.

A szállítási díjak csak a Szállítócég által meghatározott méretű termékekre vonatkozik. „Túlméretes”, „Túlsúlyos” termékek esetén a szállítási díj mindig egyedi ajánlat alapján kerül meghatározásra.

4.7 Utánvétes fizetés esetén a Szállító a szállítási költségen felül utánvét díjat számláz tovább. Ennek összege nettó 600 Ft.

5. Minőségi megfelelés, jótállás, szavatosság

5.1 A Szállító törekszik arra, hogy a Megrendelőt a lehető legpontosabban tájékoztassa a vásárlandó termék paramétereiről. Ugyanakkor a Szállító csak a konkrét ajánlatkérésnél és a megrendelés visszaigazolása során kiadott termékleírásokban, tájékoztató anyagokban szereplő, illetve a gyártó által megadott és elismert adatok helyességéért vállal felelősséget.

5.2 A Szállító, amennyiben a terméken vagy a hozzá adott dokumentációban nincs másképpen meghatározva, a magyar jog szerinti szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó – elsősorban Ptk. – jogszabályokat tekinti irányadónak.

A Szállító a termékeit szigorúan ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja és garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

A Szállító csak abban az esetben vállalja az általa szállított anyag alkalmasságát, valamilyen az általános felhasználási igényeken túlmutató cél vonatkozásában, ha erről előzetesen a Vevővel írásban megállapodott. Az egyedi, speciális igényeket a Vevőnek előre és írásban kell jeleznie.

A megvásárolt termékek szakszerű beszerelése, valamint jogszerű használata mindig a Megrendelő felelősége.

Garanciát kizáró tényezők: villámcsapás, beázás, égés, festés, szakszerűtlen telepítés, javítás vagy használat

Vitás esetekben kérjük  juttasák el a szakszerű üzembe helyezésről szóló szerelői nyilatkozatot

6. Számlázás és fizetési mód, késedelem

6.1 Vevő az eltérő megállapodás hiányában köteles a Megrendelt áru ellenértékét előre, a szállítást megelőzően teljesíteni. Szállító a Megrendelésről kiállított számla ellenértékének teljesítését követően köteles az árut leszállítani.

6.2. A Szállító a számlát – a szállítási módtól függően – a 6.1-es pontban foglaltaknak megfelelően az áru átvételekor vagy kiszállítás esetén az áru szállító cégnek történő átadásának napján állítja ki.

6.3 A számla fizetési módja megegyezik a megrendelés visszaigazolásán feltüntetettel. Átutalásos fizetési módnál, külön megállapodás hiányában, az alapértelmezett fizetési határidő 8 nap. A Vevő minden esetben köteles határidőn belül teljesíteni.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdéses szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. A késedelmi kamat a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértékének a Szállító számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napokra számítandó.

Szállító a késedelmi kamatról és a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése szerinti összegű behajtási költségátalányról külön számlát állíthat ki, melyet a Vevő a kézhezvételtől számított 8 napon belül köteles teljesíteni.

A Megrendelő késedelme esetén a Szállítónak jogában áll a tartozás és a késedelmi kamat peresítése, illetve a folyamatban lévő megrendelések, szállítási szerződések felfüggesztése vagy azonnali hatályú felmondása.

6.4 A számla teljes kiegyenlítéséig a Szállító a tulajdonjogot fenntartja az átadott áru felett. Fizetési késedelem fennállása esetén a Szállítónak jogában áll az árut visszaszállítani és tulajdonjogi igényeinek biztosítása érdekében birtokvédelmet kérni. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szállító a visszaszállítást le tudja bonyolítani és hozzáférhessen a visszaszállítandó áruhoz, e körben a Megrendelő birtokvédelmi igénnyel nem élhet. Az áru visszaszállításának a költsége a Megrendelőt terheli.

7. Értesítések

A szerződő Felek közti bármely, a jogviszonnyal kapcsolatos értesítést írásban (levél, e-mail) kell megküldeni.

Az értesítés a kézbesítés időpontjától vagy az értesítésben megjelölt időponttól tekinthető közöltnek (amelyik később következik be).

Az értesítési címeket a szállítási szerződés/megrendelés tartalmazza. Külön megállapodás hiányában az értesítési címnek a Fél szállítási szerződésben/megrendelésben megjelölt székhelyét kell tekinteni. Ezen címre megküldött értesítést, az abban foglaltakat joghatályosnak kell tekinteni akkor is, ha a Fél azt megváltoztatja, illetve e címen nem tartózkodik és erről a másik Felet nem értesíti.

Az írásos értesítést – ellenkező bizonyításig – az alábbi időpontokban kell teljesítettnek tekinteni:

tértivevényes postai küldemény esetén, illetőleg személyes kézbesítés esetén az átvétel időpontjában,
ajánlott postai küldemény esetén a feladási postabélyegzőtől számított ötödik napon,
e-mailben történő továbbítás, és ennek a címzett általi visszaigazolása esetén a visszaigazolás napján. Visszaigazolás hiányában az e-mailben történt értesítés nem tekinthető joghatályosnak.

8. Jogviták rendezése

Megrendelő és Szállító kötelesek törekedni a Szállítási szerződésből fakadó vitás kérdéseik békés úton való rendezésére.

Ennek eredménytelensége esetén a Szállítási szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás kérdések rendezésére felek elfogadják a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. törvény szerinti bíróság hatáskörét és illetékességét. A Szállítási szerződésre és a Felek jogvitájára a magyar jog az irányadó.

9. ÁSZF alkalmazása

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szállító és a Megrendelő jogviszonyának a részét képezi, így a közöttük létrejött jogviszonyra minden esetben – kivéve ha a felek írásbeli megállapodással eltérnek attól – alkalmazandó.

Amennyiben a Szállító és a Megrendelő között külön szerződés nem jön létre, hanem a Megrendelő az árut az erre alkalmazott megrendelő minta dokumentum megküldésével rendeli meg a Szállítótól, úgy a megrendelő minta és a jelen ÁSZF együttesen alkalmazandó. Ebben az esetben a jelen ÁSZF-ben a Szállítási szerződére vonatkozó rendelkezéseket a megrendelő minta dokumentumra értelemszerűen alkalmazni kell.

Az ÁSZF általános jelleggel vonatkozik az egyedi szállítási szerződések azon részeire is, amelyek nem térnek el az ÁSZF rendelkezéseitől.

10. Adatkezelés

A Szállító adatkezelési nyilatkozata az általános szerződési feltételekkel együtt ismertetésre kerül minden Megrendelővel, a regisztráció alkalmával.

11. Záró rendelkezések

11.1 Üzleti titok a jelen szerződéshez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelyek titokban maradásához a Szállítónak méltányolható érdeke fűződik. Megrendelő köteles az általa megismert, a Szállító működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot és minden egyéb bizalmas információt teljes körűen, mindenkor megőrzi és ennek érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni valamennyi érintett munkavállalója, valamint a feladat elvégzésébe bevont személyek vonatkozásában is.

11.2 A jelen szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11.3 A jelen szállítási feltételeket a Szállító minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Az aktuális általános szállítási feltételek közzététele a Szállító honlapján – www.forschnit.com – folyamatos jelleggel biztosított.

Használt akkumulátor átvétele:

Új akkumulátorok vásárlása esetén, azonos paraméterű régi használt akkumulátorait visszavesszük és gondoskodunk azok elszállításáról.

Garancia

Az általunk eladott termékekre a vásárlástól számított 1 év garanciát vállalunk.

Garanciát kizáró tényezők: rongálás, szakszerűtlen telepítés, kezelés, javítás vagy használat által okozott hibák, természeti csapás: égés, villámlás, beázás stb.

Az ezen esetekből  fakadó adatvesztésekért,  felelősséget nem vállalunk.

Vitás esetekben, a szakszerű üzembe helyezést igazoló telepítői nyilatkozatot, kérjük magával hozni.

Jelszó-visszaállítás

Jelszó-visszaállítást a következő esetekben tudunk biztosítani:

1. Az eszköz/eszközöket közvetlenül cégünktől vásárolta.
2. Az eszköz/eszközöket velünk kapcsolatban álló telepítőn keresztül vásárolta – ebben az esetben jelszó visszaállítási kérelmét jutassa el telepítőjéhez.

Ha nem teljesül a fenti 2 pont valamelyike, akkor nyilatkozatot kell tennie arról, hogy Ön jogosult a jelszó visszaállításhoz.

Kosár

Empty cart

Nincs termék a kosárban.

Vissza az üzletbe